România în Marele Război. Testimonia - ISPAIM

Reporter robert costa pierdere în greutate

Obiectivul principal al proiectului este sã identifice cum pot fi folosite metodele jurnalismului ºi oportunitãþile multiple oferite de internet cu accent pe tehnologiile WEB 2. Am observat din studiile noastre o lipsã îngrijorãtoare a participãrii tinerilor la activitãþi civice ºi politice ºi cã prea des tinerii care aleg sã se implice în viaþa politicã sunt atraºi de viziunile radicale atât de stânga, cât ºi de dreapta.

Am mai constatat cã se adânceºte separarea între ºcoalã ºi comunitate ºi cã de cele mai multe ori ºcoala traducându-se prin profesorii ºi elevii ei preferã sã nu se implice în ceea ce înseamnã problemele comunitãþii. În acest context, care nu le oferã tinerilor prea multe oportunitãþi de implicare în activitãþi civice ºi politice, am încercat sã vedem dacã metode care vin din zona jurnalismului pot ajuta la o creºtere a interesului tinerilor pentru viaþa comunitãþii.

Rãspunsul pe care l-am gãsit este unul încurajator: da, se poate, cu doar puþinã încurajare ºi puþin ajutor. Volumul de faþã spune povestea proiectului ºi în acelaºi timp vine în întâmpinarea profesorilor de liceu care vor dori sã utilizeze aceleaºi metode în viitor.

Ghidul cuprinde noþiuni teoretice ºi practice despre jurnalism ºi comunicare, câteva repere tehnice ºi mai ales numeroase exemple concrete desprinse din experienþa directã în cadrul proiectului. Proiectul a avut succes ºi acest ghid stã mãrturie.

Pentru succesul proiectului ºi pentru existenþa volumului trebuie sã mulþumim tuturor celor ce au participat la activitãþi ºi la scrierea capitolelor ce urmeazã. Eroii principali ai proiectului — ºi ai volumului — sunt cei 32 de elevi din opt licee care au participat cu entuziasm la implementarea proiectului.

benzi pentru pierderea în greutate sănătatea bărbaților cum să pierzi grăsimea corporală

Echipe de mentori ce au supervizat permanent activitatea tinerilor reporteri este alcãtuitã din doi extraordinari jurnaliºti, Cãlin Cosmanciuc ºi Liviu Iolu, un experimentat activist din societatea civilã, Radu Nicolae ºi o valoroasã specialistã în eticã ºi deontologie profesionalã, Elena Coman. Toþi aceºtia au contribuit la fundamentarea ghidului cu elementele teoretice indispensabile pentru înþelegerea metodelor propuse. Întregul proiect — a cãrui complexitate poate fi doar parþial înþeleasã din descrierea inclusã în acest volum — a fost coordonat de cãtre Denisa Ionescu din partea Fundaþiei Soros.

Nu în ultimul rând, scrierea ghidului a fost posibilã datoritã energiei ºi priceperii coordonatoarei volumului, Ecaterina Stãnescu, la rândul sãu experimentatã profesoarã ºi dedicatã unei cariere în educaþie. Pe tot parcursul proiectului, sprijinul Ministerului Educaþiei a fost de un real folos. Prezentarea proiectului Reporter de liceu Denisa Ionescu Fundaþia Soros România deruleazã, începând cuproiectul pilot Reporter de liceu dedicat folosirii jurnalismului cetãþenesc ca metodã de educaþie civicã a tinerilor.

Proiectul se situeazã la graniþa dintre mai multe programe ºi preocupãri ale Fundaþiei din ultimii ani: Studii Electorale Româneºti, ªcoalã ºi comunitate ºi Open Society Fellows — programul dedicat absolvenþilor de studii în strãinãtate. Proiectele au în centru, fie prin însãºi scopul lor sau printr-una dintre secþiunile lor, interesul faþã de copii ºi tineri, evoluþia lor, rolul lor în societate, gradul lor de implicare în comunitate.

scădere în greutate din cauza lipsei de apetit pierdeți în greutate prin deshidratare

Etapele proiectului Imediat dupã ce proiectul a fost gata pe hârtie, am pornit la treabã, prima etapã prin care am trecut fiind cea de alcãtuire a echipei care urma sã susþinã bunul mers al proiectului. Echipa Reporter de liceu a fost formatã din: doi coordonatori de proiect, un coordonator de comunicare, 2 experþi în jurnalism, 1 expert din domeniul ONG reporter robert costa pierdere în greutate pe proiecte în folosul comunitãþii1 expert în realizare de materiale didactice, 4 coordonatori zonali, 8 coordonatori locali.

Coordonatorii zonali au avut un rol asemãnãtor unui facilitator comunitar, fiind responsabili fiecare de câte douã licee implicate în proiect. Coordonatorii locali au fost profesori din cele 8 licee participante la proiect, care au avut principalul rol de monitorizare ºi coordonare a echipei formatã din cei 4 elevi.

Tot în aceastã perioadã Fundaþia Soros România a obþinut sprijinul derulãrii proiectului de la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, prin încheierea unui protocol de colaborare. Urmând logica proiectului, am trecut la alegerea liceelor beneficiare, etapa de recrutare ºi selecþie a echipelor beneficiare ale proiectului demonstrându-ne cã existã un interes ridicat printre liceele româneºti pentru proiecte de educaþie civicã.

Una dintre condiþiile de bazã ale proiectului a fost ca echipele locale sã fie formate din câte 4 elevi din clasa a XI-a ºi un profesor coordonator coordonatorul local. Am primit aplicaþii din 38 de judeþe ºi municipiul Bucureºti: au aplicat licee din 77 de oraºe 45 oraºe mari ºi 32 oraºe mici ºi 3 comune.

nhs pierde in greutate pierde 7 grăsime corporală

În competiþie s-au înscris echipe de elevi de la colegii naþionale ºi licee teoretice, 28 de grupuri ºcolare, 15 licee ºi colegii tehnice ºi 9 colegii ºi licee din filiera vocaþionalã.

Dat fiind numãrul foarte mare de aplicaþii, am decis ca în loc de 6 echipe sã implicãm 8 echipe. Decizia nu a fost deloc uºoarã, comisia de evaluare dezbãtând ore întregi pe marginea echipelor care sã fie incluse în proiect. Pregãtirea echipelor.

De ce oamenii inteligenți eșuează și proștii reușesc în viață

Procesul de formare ºi pregãtire a echipelor a fost unul continuu, derulându-se pe toatã perioada proiectului. El a fost împãrþit în: - formarea oferitã prin organizarea de ateliere de lucru, cu toate echipele; - mentorarea oferitã online, prin intermediul unui forum special creat pentru proiect.

Formarea prin participarea la ateliere de lucru s-a realizat prin organizarea unui seminar de 3 zile ºi jumãtate si a unei tabere de lucru de 5 zile. Seminarul a avut loc imediat dupã perioada de recrutare, fiind ºi prima ocazie de a cunoaºte echipele, de a ne acomoda unii cu ceilalþi. Seminarul l-am organizat la Sibiu, în perioada 8 - 11 aprilie Foarte importante ºi apreciate au fost sesiunile de feedback direct pe articolele scrise de fiecare reporter în parte, în acest fel fiecare având ocazia de a-ºi da seama unde are de adus îmbunãtãþiri la propriul stil de scriere, de abordare a unui subiect ºi tot aºa.

La fel de benefice ºi bine primite au fost ºi sesiunile derulate pe teren, când tinerii reporteri au trebuit sã meargã în diferite locuri din Sinaia ºi sã scrie un articol pe marginea locului vizitat de exemplu gara regalã din Sinaia.

Agendele celor douã evenimente se gãsesc ataºate la acest ghid, la secþiunea Anexe. Forumul special creat pentru acest proiect a fost locul unde s-a realizat mare parte din mentorarea online.

Deºi comunicarea în acest spaþiu a mers mai greu la început, reporterii noºtri fiind mai puþin obiºnuiþi cu acest tip de comunicare, pe parcursul proiectului a avut loc o creºtere a frecvenþei de utilizare a lui.

Alcoolism culturism

Mentoratul online a adus foarte multe îmbunãtãþiri în stilul de scriere al reporterilor. Forumul a servit nu doar ca spaþiu de mentorare, dar ºi de comunicare a celor mai importante informaþii administrative, anunþuri de interes pentru proiect sau conexe proiectului. Temele abordate.

 1. Par să nu piardă grăsimea corporală
 2. Jhonny Qhang (jhonnyqhang) on Pinterest
 3. Domnul Daniel Buda : "Agenţia Naţională de Integritate - necesară în procesul de reformare a justiţiei" În calitate de politicieni, buna funcţionare a jusţitiei trebuie să ne preocupe în mod primordial, mai cu seamă activitatea unor instituţii apreciate la nivelul Comisiei Europene, însă trebuie să abordăm aceste subiecte cu maximă responsabilitate ţinând cont de impactul pe care acţiunile noastre le-ar putea avea asupra ţării noastre, ca stat membru al Uniunii Europene, supusă unei monitorizări în acest domeniu.
 4. Cum să slăbești ușor și eficient

Dupã sesiunea iniþialã de formare, tinerii jurnaliºti au fost lãsaþi sã îºi gãseascã singuri subiecte; majoritatea s-au orientat cãtre evenimente de tip social sau monden, sau cãtre ºtiri despre ce se întâmplã în ºcoalã. În a doua fazã au primit mai multe teme, subiecte legate de viaþa ºcolii ºi a comunitãþii exemple: Legea granturilor; Reciclare: adunarea selectivã reporter robert costa pierdere în greutate gunoiului, gropi ecologice; Activitatea parlamentarilor; Consiliul Elevilor; Orientare ºi consiliere educaþionalã ºi profesionalã; Dezvoltarea sectorului non-guvernamental din localitate; Migraþia ºi efectele ei în localitate; ªedinþele Consiliului Local.

Temele date au fost primite la început cu reticenþã de unele echipe, de altele au fost primite ca un sprijin foarte mare în activitatea lor a contat foarte mult mãrimea localitãþii din care provenea echipa, complexitatea temelor. Transferarea proiectului cãtre urmãtoarele generaþii de elevi din liceu.

Robert Rosenberg - Teroare La Ierusalim

O altã etapã importantã a proiectului a constat în predarea ºtafetei cãtre urmãtoarea generaþie de clasa a XI-a, fiind o condiþie stabilitã încã de la începutul proiectului, pentru cã jurnaliºtii implicaþi iniþial în proiect, trecând în clasa a XII-a, trebuie sã se concentreze pe pregãtirea pentru bacalaureat ºi admiterea la facultate.

La începutul noului an ºcolar, din septembrie ºi pânã aproape de finalul lunii octombrie a avut loc selecþia noilor Rdl-iºti; de aceastã datã selecþia lor s-a fãcut de cãtre fiecare echipã, alãturi de coordonatorii zonali. Numãrul noilor membri variazã de la reporter robert costa pierdere în greutate la 8, în funcþie de succesul avut de ziar în liceu, în funcþie de interesul elevilor pentru metodã, de sprijinul acordat de direcþiunea ºcolii echipelor Rdl etc.

Promovarea proiectului la nivel local. Echipele locale, cu sprijinul coordonatorilor zonali ºi al FSR, au organizat sau urmeazã sã organizeze pânã la finele anului dezbateri cu reprezentanþi ai autoritãþilor locale, elevi, pãrinþi, presã localã, reprezentanþi ai ONG-urilor locale, campanii de promovare fie cu ocazia altor evenimente mai mari organizate în liceu - de exemplu balul bobocilor sau cercul de limbã ºi literaturã românã - fie organizate specialprezentarea proiectului în clase, distribuirea de chestionare.

Temele dezbaterilor sunt despre folosirea acestei metode în educaþia civicã, ghidul educaþional, impactul proiectului la nivel local, modul de desfãºurare a proiectului, opinia comunitãþii despre o astfel de iniþiativã ºi gradul ei de susþinere. Unele echipe au beneficiat ºi de sprijinul presei locale în promovarea ziarului.

Informaþii despre dezbaterile organizate ºi despre celelalte acþiuni de promovare se gãsesc pe cele 8 ziare on-line.

Realizarea ghidului educaþional. Unul din obiectivele importante ale proiectului este acela de realizare a unui pachet educaþional pentru orele de educaþie civicã. Colaboratorii din proiect mentorii, coordonatorii zonali, coordonatorii locali ºi coordonatorii proiectului au lucrat, pe parcursul anului, la elaborarea ghidului pentru jurnalism civic al reporterului de scădere constantă în greutate de vărsături, mai exact prezentul ghid, care va fi pus la dispoziþia tuturor celor interesaþi de preluarea modelului.

Finalizarea proiectului pilot.

carne de vită măcinată pentru pierderea de grăsime pierderi în greutate pentru bărbați peste 40 de ani

Etapa de pilotare a proiectului coincide cu finalul de an, când va avea loc lansarea prezentului ghid educaþional ºi premierea celei mai bune echipe, celui mai bun articol ºi a celui mai bun autor. În loc de încheiere Proiectul Reporter reporter robert costa pierdere în greutate liceu a pornit ca un experiment al FSR ºi a ajuns în momentul în care este un rãspuns, una dintre soluþiile de stimulare a implicãrii civice a tinerilor.

Camera Deputatilor

Tinerii, prin însãºi natura lor, sunt activi, sunt dornici de a schimba lumea, de a cunoaºte cât mai mult. În multe dintre cazuri lipseºte însã metoda prin care aceºtia pot sã fie activi ºi în acelaºi timp sã îºi aducã un beneficiu la propria lor dezvoltare, dar ºi la cea a oamenilor din jurul lor.

Reporter de liceu vorbeºte nu doar despre tinerii din liceu, ci despre toþi tinerii care vor sã lucreze cu un model, de a fi la curent cu realitatea, de a învãþa cum se ia pulsul lucrurilor care îi înconjoarã ºi sã-ºi exprime punctul de vedere, în calitate de cetãþeni ai societãþii româneºti. Formând un grup unit, alcãtuit din patru elevi: Cornel Bumb, Rãzvan Florea, Marius Maxa ºi Cristina Onu, coordonaþi de profesorul Adrian Simion, echipa albaiulianã ºi-a propus sã se implice în viaþa comunitãþii prin intermediul jurnalismului cetãþenesc.

Echipa s-a constituit rapid, cei patru elevi fiind ºi colegi ºi prieteni foarte buni. Atraºi de o puternicã dorinþã de explorare a acestui tãrâm nou, reporterii de liceu din Alba Iulia s-au axat pe monitorizarea activitãþilor importante ºi evenimentelor de impact din liceu ºi comunitate, într-o încercare de a pune sub lupã tot ceea ce înseamnã informaþie de interes public. În acest important demers, un sprijin foarte important pentru cei cinci albaiulieni l-a oferit coordonatorul local propus de Fundaþia Soros, domniºoara Ana Suciu, iar tipul liceului vocaþional nu a influenþat scrierea de articole.

Prima etapã importantã a proiectului, la care a participat echipa albaiulianã, dupã ce a fost selectatã, s-a desfãºurat la Sibiu, în aprilieºi a presupus familiarizarea reporterilor de liceu cu munca de ziarist ºi cu elementele de jurnalism cetãþenesc online. Articolele, publicate între aprilie ºi iulieau avut atât teme propuse de Fundaþia Soros, cât ºi teme la libera alegere a echipei. La respectiva ºcoalã de varã echipa albaiulianã a avut parte de un program intens de pregãtire, constând în traininguri ºi ateliere de lucru, pe tematici reporter robert costa pierdere în greutate, urmate, mai toate, de aplicaþii practice: elevii au fost trimiºi pe teren sã realizeze articole pe diverse subiecte.

În paralel, coordonatorii au fost prinºi într-un program special de dezbateri cu scopul de a pregãti un important produs final al proiectului — ghidul metodologic.

Sigur, fiecare dintre cei patru elevi a avut propria experienþã în ceea ce priveºte activitatea în cadrul proiectului. Bine-nþeles cã am acceptat, deºi nu eram clar lãmuritã cu privire la ceea ce presupune acest «jurnalism». Am ales sã mã alãtur celor trei bãieþi din echipã, datoritã pasiunii mele pentru scris, dublatã de plãcerea de a lucra în echipã ºi de curiozitatea pentru jurnalism.

Nu în ultimul rând a contat ºi componenþa echipei, calitãþile individuale ce caracterizeazã restul membrilor echipei; cred cã formãm un tot unitar solidar ce a reuºit sã facã faþã cu brio cerinþelor proiectului.

pierderea de grăsime în menopauză cel mai bun amestec de suplimente pentru pierderea în greutate

Treptat, cu cât m-am «cufundat» în aceastã meserie, mi-am dat seama cã jurnalismul cetãþenesc necesitã o implicare profundã din punct de vedere personal ºi profesional. Ceea ce a reuºit sã ne deschidã avântul de a ne implica din ce în ce mai mult în problemele comunitãþii a fost faptul cã am participat la seminariile preparatorii organizate de Fundaþie ºi faptul cã am avut ajutor permanent, primit de la coordonatorii locali, dar ºi din partea profesorului nostru îndrumãtor.

Suna extraordinar. Treptat, s-a închegat o echipã în care fiecare era specializat pe câte ceva: ori parte de IT, ori de scriere sau creaþie. Era o echipã care alcãtuia astfel, dacã pot spune aºa, un tot unitar, aºa cã nu aveam de ce sã nu continuãm în aceastã formulã. Pe parcursul desfãºurãrii proiectului am aflat despre jurnalismul cetãþenesc, modul de informare ºi punere la curent a locuitorilor oraºului cu privire la aspecte din viaþa comunitãþii.

Cu alte cuvinte, trebuia sã fim o «oglindã» a informaþiilor importante pentru comunitate, prin implicarea constând în munca depusã pentru culegerea, prelucrarea ºi publicarea informaþiilor, alãturi de interesul în a prezenta cetãþenilor lucrurile pe care au dreptul sã le cunoascã noastrã, a liceenilor de clasa a XI-a.

Munca de jurnalist, însã, nu reporter robert costa pierdere în greutate fost simplã, presupunând multã comunicare cu cetãþenii, în primul rând, ºi cu autoritãþile, ONG-urile ºi alte pãrþi implicate în a presta servicii pentru cetãþean, muncã pe teren.

Trebuie sã ºti exact ceea ce doreºti sã afli atunci când intervievezi o persoanã, fie ea publicã sau nu, mai ales pentru a evita niºte întrebãri banale ºi nepotrivite. Când m-am întâlnit cu dânsul mi-a pus în mânã niºte hârtii ºi m-a rugat sã mã uit peste ele ºi sã-i spun dacã putem realiza proiectul prezentat. Materialul conþinea niºte informaþii destul de vagi despre Proiectul «Reporter de liceu» ºi niºte formulare. Dupã ce am citit, printre rânduri, materialele puse în faþa mea, m-am uitat la profesorul coordonator ºi i-am spus cã se poate realiza.

pierde generator de greutate epistanul arde grăsime

De aici a început totul, iar treptat s-a format o echipã de 3 bãieþi ºi o fatã, o echipã în care fiecare are un talent al sãu, în care toþi ºtiu sã lucreze ca un tot unitar. De la început nu mi-a fost fricã de ceea ce urma sã se întâmple în cadrul proiectului, pur ºi simplu aveam încredere în puterile mele ºi în echipa care s-a format. Când am intrat în proiect eu nu mã gândeam decât la oportunitãþile care se deschid în faþa mea, mai exact o ocazie de a învãþa lucruri noi ºi interesante, de a-mi dezvolta unele competenþe atât în plan profesional cât ºi social.

Dacã la început, la primirea veºtii, lucrurile nu erau destul de bine înþelese, situaþia s-a schimbat dupã primul seminar avut loc la Sibiu.

Ca în orice activitate, ºi reporter robert costa pierdere în greutate cea de reporter de liceu existã atât situaþii neplãcute cât ºi situaþii plãcute. Pentru mine bucuria acestei «meserii» este datã de faptul cã ai posibilitatea sã umbli, sã iei contact cu diferite medii sociale din comunitate, nu este o meserie de birou în care trebuie sã stai 8 ore pe zi pe un scaun în faþa unui calculator.

Ai posibilitatea sã cunoºti oameni, noi sã afli despre problemele lor, sau cele din comunitate, sã vizitezi anumite locuri.

 • Reduce pierderea în greutate a cafelei
 • The Illuminati are turning reality on its head.
 • Cum să pierzi grăsimea de pe umeri
 • Sunt pierderi de grăsime teanină

Munca de reporter de liceu presupune ºi diverse obstacole, cum ar fi colaborarea, uneori dificilã, cu autoritãþile locale. Sunt situaþii în care, la anumite instituþii publice, trebuie sã aºtepþi mai mult decât trebuie, sau decât prevedea legea, pentru a primi rãspunsuri la solicitãrile pe care le faci. O altã problemã ar fii postura de elev, pentru cã lumea nu te ia mereu în serios. Dar, poate, cea mai marea problemã este frica cetãþeanului de a fi intervievat.

Jurnalismul cetãþenesc este important pentru elevii în primul rând pentru a te informa pe tine apoi pe ceilalþi. Adrian Simion Coordonator, Ana Maria Suciu Consideraþii generale Prima întâlnire cu reporterii de liceu a avut loc pe monitor, citind aplicaþiile depuse pentru participarea la proiect. Ceea ce iese în evidenþã încã de la prima citire a celor douã aplicaþii e faptul cã elevii nu au idee despre ce înseamnã web 2.

 • Scădere în greutate zeldox
 • După ce a luat Olimpiaca de Aur, și-a încheiat cariera de amator cu un record decu toate pierderile răzbunate.
 • Blaturi de corp pentru slăbire pentru bărbați
 • Pierderea de grăsime islam

De altfel, pe tot parcursul proiectului, am constatat cã elevii nu citeau alte blogguri, ziare online sau print, reviste etc. Dupã câteva luni de implementare a proiectului, rezultatele sunt cu atât mai remarcabile cu cât aceºti elevi au pornit de la 0 în elaborarea de conþinuturi pentru web.

Membrii echipei sunt activi în ºcoalã, participând la proiecte extraºcolare de exemplu firmele de exerciþiu din liceu ºi la olimpiade ºcolare. Dupã prima întâlnire de la Sibiu a fost construit ziarul DPM online unde reporterii au început sã posteze materiale. Tot la Sibiu a avut loc o micã ºedinþã de planificare ºi acesta a fost un moment esenþial, pentru cã au fost stabilite subiectele pe care va lucra fiecare reporter.